+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

O centru

Slika

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla počeo je sa radom 1994.godine kao Projekat Britanske nevladine organizacije OXFAM.

Od 1997.god. do 2005.godine djelovao je kao jedan od projekata Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“, a danas Centar „Koraci nade“ djeluje kao Udruženje građana čiji dio aktivnosti finansijski podupire Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, a ostala sredstva  Centar nastoji obezbijediti putem različitih projekata i donacija.

Svojim radom Centar obuhvata između 170 -200 korisnika, hronološke dobi od 0-28 godina, različitih stepena i kategorija ometenosti sa cijelog Tuzlanskog kantona. Centar svojim programskim aktivnostima ne obuhvata rad sa djecom u autističnom spektru i  psihičkim smetnjama.

Centar koristi prostor (u vlasništvu Općine Tuzla)  namjenski izgrađen i opremljen  za rad sa djecom i mladima  sa invaliditetom.

Objekat je izgrađen 2010.god. uz finansijsku podršku Raifeisen banke Austria i Općine Tuzla koja je dala zemljište na korištenje i obuhvata površinu od 700 m² u dvije lamele – lamela 1 u prizemlju sadrži, kuhinju, 3 sobe za individualni edukacijsko – rehabilitacijski tretman, psihološko savjetovalište, 3 sobe za okupacionu terapiju, lift, prvi sprat - 3 kancalarije, mala učionica, sala (1)  za edukacije, sobu za osoblje, sala (2) za fizioterapiju i poluotvorena terasa između dvije lamele za grupne aktivnosti – 2 lamela  se sastoji od hidroterapijskog bazena sa svlačionicama i postrojenjem za bazen. Objekat ima ukupno 5 mokrih čvorova od čega su 4 prilagođena korisnicima invalidskih kolica. Dvorište Centra opremljeno je sa spravama za vestibularnu stimulaciju i opremom za sportsko-rekreativne aktivnosti. Takođe je u dvorišnom prostoru instaliran plastenik površine cc 50 m2. Dio površine zemljišta prekriven je bergo podlogama koje su visokokvalitetne i adekvatne za kretanje djece u invalidskim kolicima i bez njih. U nepokrivenom dijelu dvorišta zasijane su različite biljne kulture koje se koriste u radno-okupacionoj terapiji sa korisnicima.

U 2013.god.  ugrađeno 15 solarnih kolektora za zagrijavanje vode, a u 2018.godini dodatno su ugrađene zračne pumpe za  zagrijavanje vode u hidroterapijskom bazenu čime je sezona korištenja bazena produžena i van ljetnog perioda.  

Centar posjeduje kombi vozilo sa rampom i stepenikom  za potrebe prevoza korisnika, roditelja i osoblja u različite svrhe.

Postojeća nastavno-tehnička sredstva i pomagala, didaktički materijal, namjenski opremljen i izgrađen prostor, multidisciplinaran tim i dobra saradnja sa roditeljima omogućavaju praktičan i naučno-istraživački rad uz primjenu najnovijih postignuća u ovoj oblasti.

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade“  2019.godine krenuo je sa realizacijom otvaranja Odjeljenja za radnu rehabilitaciju u Gradačcu i tako realizovao  jedan od dugoročnih strateških ciljeva, a to je širenje modela rada i podrške djeci sa invaliditetom u druge opštine/gradove Tuzlanskog kantona.

Grad Gradačac je dao svoj doprinos za rad Odjeljenja u prostoru i pokrivanju režijskih troškova ( struja, voda, smeće, telefon i grijanje). Centar za socijalni rad dao je svoju podršku u informisanju o broju i potrebama djece sa invaliditetom kao i postojećim resursima  lokalne zajednice, o informisanju roditelja potencijalnih korisnika / djece o novootvorenom odjeljenju. Podršku za tri uposlena stručna radnika za individualni rad sa djecom i roditeljima  (somatoped, logoped i fizioterapeut), kao i didaktički materijal i opremu za rad od strane Red Charity iz Austrije za prvu  godinu rada odjeljenja.

Prostornim kapacitetima zadovoljeni su minimalni uslovi za rad i pružanje individualne podrške kroz edukacijsko –rehabilitacijski rad pomenuta tri stručnjaka. 

Planirano je da u prvoj godini  rada Odjeljenje  u skladu sa kadrovskim i tehničkim uslovima pruži podršku kroz individualni rad za 20 - 30 djece sa invaliditetom od 0 do10 godina s tendencijom da se u skladu sa poboljšanjem uslova poveća broj istih.

Centar je dobitnik  specijalne nagrade Erste fondacije za socijalnu integraciju u 2008.god i priznanja Altruist 1992-2009 za najuspješniji kolektiv.

Centar je ostvario značajnu saradnju sa poliklinikom „Medicus“ iz Srbije i ljekarima iz Rusije, ostvarivši besplatan ortopedski pregled i kontrolu korisnika za operativni zahvat metodom fibrotomija po Ulzibatu.

Centar je nastavno-naučna baza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla od 1998.god.u kojem se za studente svih smijerova i  godina studija održavaju praktične vježbe i teoretska predavanja sa kojim ima postpisan memorandum o razumijevanju. Defektolozi iz Centra su povremeno angažovani od strane fakulteta kao istaknuti stručnjaci iz prakse.

Potpisan sporazum o saradnji imamo sa Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju - Centar za dokumentaciju i edukaciju. Centar je od 2019.god. je članica Mreže NVO „Inkluzija za sve“ zajedno sa još 10 nevladinih organizacija koje se bave djecom i mladima sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona.

Centar "Koraci nade" dobio je svoju poštansku marku i kovertu. Slika i ime našeg Centra uz ilustraciju našeg dječaka supermena sada će putovati svjetom i promovisati naš rad. Poštanske direkcije širom svijeta dobit će po jedan primjerak naše poštanske marke. Posebna je ĉast, zadovoljstvo i motivacija za našu organizaciju što je izabrana od strane JP BH Pošta da bude u Programu prigodnih poštanskih marki-Dječija marka za 2021. godinu.

Uspostavljena saradnja Centra sa Institutom za razvoj mladih Kult Sarajevo, koristeći alat za samoprocjenu organizacijskih kapaciteta, kreiran od strane Instituta za razvoj mladih Kult,  dobili smo mogućnost da adekvatno  i realno sagledamo svoje snage i slabosti u 14 važnih kategorija za rad i razvoj svake organizacije. U periodu februar-mart 2022. na osnovu dostavljenih informacija i dokumenata Centra, stručni tim Instituta za razvoj mladih „Kult“ iz Sarajeva, procijenio je kapacitete naše organizacije kroz 14 kategorija i dodjelio nam Finalni indeks POKi : 2,41 od maksimalnih 4 ,čime smo stekli status : INSPIRACIJA DRUGIMA.

Nakon procjene organizacijskih kapaciteta Instituta Kult, te preporuka profesionalnog i stručnog osoblja Kulta nastavit ćemo da unaprijeđujemo postojće i stvaramo nove kapacitete  kako bi opravdali dodjeljeni status –inspiracija drugima. 

Uz finansijsku podršku Instituta  za razvoj mladih Kult kreirli smo bazu podataka našeg centra, koju razvijamo i  koja će omogućiti izradu  adekvatnog  sistema za vođenje, praćenje  i čuvanje važne dokumentacije i podataka koja može biti od koristi i za našu organizaciju, naše korisnike ali i za lokalnu zajednicu.

Korisne edukacije i treninzi  u organizaciji Kulta omogućile su našem osoblju da  stekne iskustva i znanja, koja su ojačala naše ljudske resurse, a time i našu organizaciju.

Centar se redovno prijavljuje sa projektnim prijedlozima na različite javne pozive i konkurse, uključuje se u različite koalicije, forume, peticije s ciljem unapređenja rada, proširenja aktivnosti i uvođenja novih, kao i podizanja kvalitete života osoba sa invaliditetom

Dugogodišnje iskustvo , profesionalna i moralna dužnost nas obavezuju da gledamo naprijed i tražimo moguća rješenja problematike u edukaciji i rehabilitaciji djece i mladih sa invaliditetom  i radimo na podizanju kvalitete života ove populacije i njihovih porodica.

  • Organizacijska struktura Centra

Najviši organ Udruženja je Skupština, a čine je članovi udruženja. Skupština imenuje Koordinatora udruženja, koji je odgovoran za zakonitost rada Udruženja. U Centru je  trenutno u radnom angažmanu 18 osoba: Direktor/ica Centra,program menadžer, 7 diplomiranih defektologa, 5 fizioterapeuta, psiholog, administrativni radnik, spremačica i vozač, a po potrebi se angažuju stručnjaci iz različitih naučnih oblasti, kao i pomoćno osoblje.

Centar takođe povremeno angažuje studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao volontere s obzirom da je Centar i jedna od Naučno-nastavnih baza  ovog fakulteta, kao i volontere sa Filozofskog fakulteta sa odsjeka Psihologija-Pedagogija, Socijalni rad, Razredna nastava kao i učenike iz srednjih škola. Takođe, kada je to potrbno, Centar angažuje stručne saradnike različitih profila.

  • Vizija, misija i politika kvalitete Centra

Vizija Centra „Koraci nade“ Tuzla:

Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.

Misija Centra „Koraci nade“ Tuzla:

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.

 

 

 

 

 

Otvaranje novog objekta Centra "Koraci nade"

 

Slika

Centar “Koraci nade” nakon 16 godina uspješnog rada dobio je priliku da poboljša uslove svog rada i omogući nesmetan  dolazak  na edukacijsko-rehabilitacijski  tretman djeci i mladima sa invaliditetom sa cijelog Tuzlanskog kantona.

Riješavanje problema neadekvatnog  i nepristupačnog prostora  činio se nemogućim sve dok Raifaisen banka  se nije  uključila i ponudila svoju finansijsku  podršku za realizaciju projekta izgradnje novog objekta.

Projekat je završen izgradnjom jednog savremenog reprezentativnog objekta koji je jedinstven u regionu.

Nov, pristupačan , adekvatan objekat za rad  pružio nam je mogućnost da kontinuirano pružamo usluge našim korisnicima kao i da uvedemo nove metode u radu kao što je hidroterapija i senzorna terapija.

Veći objekat omogućio je bolju organizaciju programskih  aktivnosti i uključivanje novih korisnika s obzirom da je nakon izgradnje objekta porastao interes i javio se veći broj novih korisnika.

Blizina glavne sobraćajnice  i ravan teren na kome se objekat nalazi olakšao je roditeljima dolazak u Centar zbog čega više naš rad neće biti uslovljen vremenskim prilikama.

Centar je uvijek bio otvoren za suradnju sa lokalnom zajednicom, a prelaskom u nove prostorije nudi nam se mogućnost da organizujemo,  radionice, edukacije, promocije, izložbe  i dr. aktivnosti   sa djecom iz obdaništa, škola i drugih organizacija s ciljem promovisanja prava i mogućnosti djece i mladi sa invaliditeom

Novi prostor je na adekvatnom lokalitetu koji je obezbjedila Općina Tuzla, a sredstva za izgradnju objekta obezbjeđena su od strane glavnog donatora  Raiffasen fondacije i drugih donatora . Implementator projekta bila je HO Hilfswerk Austrija.

Svečano otvaranje i primopredaja ključeva novog organizovana  je  26.07.2010. uz veliki broj zvanica predstavnika vlasti, donatora, djece, roditelja, suradnika i prijatelja Centra. Ovaj događaj bio je veoma medijski propraćen uz priloge kako u dnevnoj štampi tako u svim udarnim emisijama TV kuća.

Otvaranje odjeljenja za ranu rehabilitaciju djece sa invaliditetom u Gradačcu

 

Slika

Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima Grada Gradačca i Centra za socijalni rad i dogovorene saradnje i podrške Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade“  krenuo je sa realizacijom otvaranja Odjeljenja za radnu rehabilitaciju u Gradačcu i tako realizovao  jednan od dugoročnih strateških ciljeva, a to je širenje modela rada i podrške djeci sa invaliditetom u druge opštine/gradove Tuzlanskog kantona.

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „ Koraci nade“ potpisao je Memorandum o saradnji  sa Gradom Gradačac, Centrom za socijalni rad i Mrežom za aktivno starenje čime je zvanično dogovorena saradnja, prava i obaveze potpisnika u korištenju zajedničkog prostora u kojem je Odjeljenje za ranu rehabilirtaciji počelo sa radom .

Grad Gradačac je dao svoj doprinos za rad Odjeljenja u pokrivanju režijskih troškova ( struja, voda, smeće, telefon i grijanje) Centar za socijalni rad dao je svoju podršku u informisanju o broju i potrebama djece sa invaliditetom kao i postojećim resursima  lokalne zajednice , o informisanju roditelja potencijalnih korisnika / djece o novootvorenom odjeljenju. Podršku za tri uposlena stručna radnika za individualni rad sa djecom i roditeljima  ( somatoped, logoped i fizioterapeut), kao i didaktički materijali i opremu za rad od strane Red Charity iz Austrije za prvu  godinu rada odjeljenja

U kući na adresi Siniše Milinarevića , na prvom spratu u tri prostorije uređen je i opremljen prostor za rad somatopeda, logopeda i fizioterapeuta, a prostorija/ terpezarija  u prizemlju kuće će se koristiti zajedno sa članicama Centra za aktivno starenje. Ovim prostornim kapacitetima zadovoljeni su minimalni uslovi za rad i pružanje individualne podrške kroz edukacijsko –rehabilitacijski rad pomenuta tri stručnjaka.  U martu mjesecu počelo se sa zvaničnim radom sa djecom/ korisnicima i njihovim roditeljima.

Planirano je da u prvoj godini  rada Odjeljenje  u skladu sa kadrovskim i tehničkim uslovima pruži podršku kroz individualni rad za 20 djece sa invaliditetom od 0 do10 godina s tendencijom da se u skladu sa poboljšanjem uslova poveća broj istih.

Obilježavanje 25 godina rada

 

Slika

Centar “Koraci nade” proslavio  je  25 godina rada  pred velikim brojem gostiju  u Bosanskom kulturnom centru programom u kojem je učestvovalo 50 djece i mladih sa invaliditetom. Bogatim programom koji su djeca i mladi  uz pomoć edukatora i terapeuta pripremili  publiku nisu ostavili ravnodušnom  jer su pokazali koliko mogu i dokazali ukoliko im se pruži adekvatna podrska i prilika mogu postići izuzetne rezultate. Nažalost, u publici nije bilo onih koji odlučuju  iako su bili pozvani predstavnici svih nivoa vlasti . Ispred Ministarstva za rad i socijalnu politiku došli su pomoćnici ministra  koji već poznaju naš rad.Takođe ispred Grada Tuzla  nije došao gradonačelnik, a ni njegovi zamjenici.

Iako nas nezainteresovanost, djelimična i nesistematska podrška vlasti, djeci i mladima kao i osobama  sa invaliditetom uopšte ne iznenađuje ipak smo smatrali da je u ovakvim momentima njihova prisutnost trebala da bude obavezivajuća.  

25 godina Centar je dobijao razna obećanja pomenutih struktura vlasti. Ponukani obećanjima koja se ne ispunjavaju mjenjali smo svoju strategiju i tražili druge puteve kako bi očuvali  i razvijali našu podršku djeci i mladima sa invaliditetom.

Počeli smo ratne 1994.god. u skromnim uslovima u prostorijama tačnije učionicama Rudarskog fakulteta. Počeli smo sa 2 zaposlenih i 10 korisnika sa idejom da budemo podrška djeci sa invaliditeom i njihovim roditeljima u tim teškim ratnim danima.  Projekat je pokrenulo Udruženje žena Tuzle, a finansijski podržala  engleska nevladina organizacija Oxfam.

Do 2005 godine bili smo razvojni projekat Informativnog centara za osobe sa invaliditetom  „Lotos“ nakon čega  samostalno djelujemo kao Udruženje građana Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“

Danas 2019 godine, Centar radi u savremenom objektu posebno izgrađenom za rad sa djecom sa invaliditetom u Tuzli i novootvorenom Odjeljenju za ranu rehabilitaciju u Gradačcu. Broji 207 korisnika i njihovih roditelja sa stručni timom od 18 zaposlenih osoba.

Objekat je izgrađen 2010.god. godine zahvaljujući glavnim donatorima Raifaisen banci i Gradu Tuzla  ali prvenstveno velikoj humnistici našoj dragoj Annemarie Kury, koja je bezbroj puta pokazala svoju humanost i pomogla da se djeci sa invaliditetom obezbjede humaniji i adekvatniji uslovi za rast i razvoj.

Kroz sve ove godine stručnu podršku kroz edukacijsko-rehabilitacijske tretmane i psihosocijalnu podršku dobilo je preko 2000 djece i njihovih roditelja

Centar Koraci nade je Udruženje građana i radi zahvaljujući projektima i donacijama,  nemamo stalnu finansijsku  podršku Grada ni Kantona , ta podrška se godinama mjenjala i  nažalost sredstva su sve manja, ali to nas nije spriječilo da se razvijamo i opstanemo sve ove godine.

Ono što nas je držalo svo ovo  vrijeme i što nam je davalo snage je nizmjerna volja naše djece , naših mladih, njihova nesebična ljubav i zahvalnost, njihova želja da napreduju i da budu prihvaćeni.

A mi ih prihvatamo upravo onakvim kakvi jesu i često upravo zato što ih dobro poznajemo nastojimo da jačamo  njihove mogućnosti, a poteškoće stavljamo u drugi plan jer želimo da ih činimo spremnim da u svijetu u kojem živimo imaju svoje ravnopravno  mjesto.

Iskreno se nadamo da će se naša nastojanja da obezbjedimo kontinuiranu multidisciplinarnu podršku našoj djeci i njihovim roditeljima i ostvariti jer naša djeca to zaslužuju.

0 0