+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODJELJENJA GRADAČAC 2020

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2020 - decembar 2020  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i  rana stimulacija i socijalizacija  djece sa višestrukim smetnjama;
 • sprovedeno 2761 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) 
 • sprovedeno je 602 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog- rehabilitacijskog tretmana kod kuće za  djecu  sa invaliditetom s ciljem  stimulacije   motoričkog-kognitivnog- govornog- perceptivnog -emocionalnog i socijalnog razvoja .

2.Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja  za ranu rehabilitaciju Gradačac :

 • realizovano 5 edukativno –kreativnih radionica sa članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja
 • prezentovan rad centra – organizacijama Nur Gradačac , Crip Srnice, Gradačac  Adiko banka Gradačac ,članovima  Moto kluba  Gradačac i Gračanica, predstavnicima   Grada  Gradačac, predstavnicima JU Dom zdravlja Gradačac, predstavnicima  Opštine Modriča ,
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • distribuirano 4 ortopedskih pomagala
 • distribuirano 151 novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla,selo mira Turija, porodica Zrnić, Moto klub Gradačac, Adiko banka Gradačac    
 • distribuirano 4 prehrambena i higijenska paketa
 • distribuirano 20 paketića za školarce
 • distribuirana 2 tableta školskoj djeci za on line nastavu i 1 za rad u Odjeljenju
 • distribuirana polovna odjeća i obuća
 • distribuirano 11 ruksaka za školarce  
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljenja učestvovalo na 12  stručnih edukativnih , informativnih i Webinar  skupova   
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Realizovan i  završen  projekat UNDP-a za 2019/20 godinu
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac, Centrom za socijalni rad Gradačac i Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Opštinom Modriča
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za aktivno starenje Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa 7 OŠ na području Grada Gradačac

Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac od januara  2020.g.do decembra 2020.g.

Mjesec

LT

ST

FT

SR

 

Ukupno

januar

142

133

113

68

 

456

februar

154

135

148

70

 

507

mart

44

44

30

16

 

134

april

0

 

0

maj

12

12

0

8

 

32

juni

82

88

0

31

 

201

juli

94

104

0

58

 

256

avgust

47

51

0

31

 

129

septembar

111

117

19

71

 

315

oktobar

98

126

122

74

 

420

novembar

123

125

86

82

 

416

decembar

126

129

121

93

 

469

Ukupno

1033

1064

636

602

 

3335

 

LT

logopedski  tretman

ST

somatopedski tretman

FT

fizioterapeutski tretman

SR

savjetodavni rad

 

Evidencija dolazaka korisnika na tretmane u 2020. god.

Mjesec 2020

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

147

171

44

0

12

88

103

51

117

137

135

137

1142

 

Zaključak :

Protekla 2020. godina za  Odjeljenje za ranu rehabilitaciju  Gradačac bila je izazovna, zbog pojave korona virusa i pogoršanja epidemiološke situacije u čitavoj zemlji, što je rezultiralo  prekidom  kontinuiteta  rada, dovela je do pronalaženja novih adekvatnih modela rada (online tretmani, edukativni filmovi ) ali zahvaljujući profesionalizmu,stručnosti  kreativnosti i upornosti našeg menadžmenta i osoblja,  mi smo ovaj težak period prešli bez većih odstupanja u radu. 2020.godina   prošla je u uspješnoj realizaciji programskih i projektnih aktivnosti. Zahvaljujući saradnji i podršci od strane Red Charity, Grada Gradačac, Centra za socijalni rad Gradačac i UNDP –u  kroz projekat „ Svi za jednog ,jedan za sve „  u 2020.godini  Odjeljenje je uspjelo  obezbjediti djeci sa invaliditetom niže hronološke dobi  kontinuirane i kvalitetne usluge i podršku  u njihovom rastu i razvoju i socijalnom uključivanju.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Centar je uspio da obezbjedi određena sredstva za rad  i opremu u Odjeljenju , promoviše mogućnosti djece sa invaliditetom i utiče na njihovo socijalno uključivanje. Uspješnom promocijom u lokalnoj zajednici uticali smo na građenje pozitivnog  imidža organizacije i prepoznatljivosti i transparentnosti u lokalnoj zajednici ali i šire.

Realizacijom projekta „ Svi za jednog , jedan za sve „ realizovana je uspješna promocija u lokalnoj zajednici u 7 osnovnih i dvije srednje škole na području Grada .

Podrška od Grada je značajna, pokrivanje režijskih troškova, obezbjeđenje grijanja za korisnike je velika podrška Grada Gradačac u realizaciji programskih aktivnosti Odjeljenja.

Podrška od Centra za socijalni rad je takođe bila potrebna i nije izostala tokom druge  godine rada Odjeljenja, a u narednom periodu se nadamo i većoj potpori i od Grada Gradačac i od Centra za socijalni rad. .

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti  planirano je da se radi na :

 • na proširenju kadrovskih i tehničkih kapaciteta, te iznalaženju adekvatnih prostornih rješenja za rad Odjeljenja;
 • aktivnostima usvajanja socijalnih vještina i aktivnosti svakodnevnog života kod djece;
 • na pružanju podrške roditeljima kroz stručna predavanja i aktivnosti socijalne interakcije;
 • apliciranju na pozive na projekte i molbama za donacije obezbjediti  dodatna sredstva za  aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad kao i psihosocijalne podrške za porodice;
 • na promociji Odjeljenja i programskih aktivnosti;
 • na promociji prava  socijalne inkluzije  djece sa invaliditetom;  
 • na stručnom usavršavanju i edukaciji osoblja Odjeljenja te unaprijediti rad Odjeljenja.

 

Gradačac, januar, 2021. godine                                                     Somatoped u Odjeljenju:

                                                                                           Dipl. defektolog, Asmira Mujanović

 

 

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODJELJENJA GRADAČAC 2021

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2021 - decembar 2021  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i rana stimulacija i socijalizacijadjecesavišestrukimsmetnjama;
 • provedeno 3344 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)
 • sprovedeno je 917 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog- rehabilitacijskog tretmana kod kuće za   djecu  sa invaliditetom s ciljem  stimulacije   motoričkog-kognitivnog- govornog- perceptivnog -emocionalnog i socijalnog razvoja .

2.Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac :

 • prezentovan rad Odjeljenja 08.06.2021. sastanak sa gospodinom Hajrudinom Hasanbašić, gospođom Nermom H., direktoricom Centra za socijalni rad, Amirom Huseinbašić,rezultate rada Odjeljenja su prezentovale  direktorica Centra Koraci nade Tuzla Jasmina Krivošija , Program menadžer Selma Peštalić i Asmira Mujanović predstavnica Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac.
 • Prezentacija rada Odjeljenja organizacijama: Organizacija “Naš izvor” Inžinjeri bez granica Švicarska ,  Eko zeleni Gradačac,Crip Srnice, Mikrofin Gradačac, Moto klub Gradačac, Gračanica, predstavnicima Grada  Gradačac, predstavnicima JU Dom zdravlja Gradačac
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • distribuirano 3 ortopedska pomagala
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla,selo mira Turija, porodica Zrnić, Moto klub Gradačac,Mikrofin Gradačac, Belma Novalić Kula Gradačac,Edo Kamenica Gradačac
 • pruženo 917 savjeta roditeljima
 • distribuirano 25 prehrambena i higijenska paketa
 • distribuirano 198 novogodišnja paketića
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljenja učestvovalo na 10 stručnih edukativnih , informativnih i Webinar  skupova
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute
 • Realizovan projekat “Moje dijete je drugačije”uz podršku Grada Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za socijalni rad Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Opštinom Modriča
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za aktivno starenje Gradačac-realizovana 3 informativna sastanka sa predsjednicom i članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja o tekućim pitanjima korištenja zajedničkog prostora, planovima buduće saradnje i dr.
 • Nastavljena uspješna saradnja sa 7 OŠ na području Grada Gradačac- distribuirani paketi didaktičkog materijala i priručnika za nastavnike i učenike

Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac  u 2021.god. od januara  2021.g.do decembra 2021.g.

Mjesec

LT

ST

FT

  SR

 

Ukupno

januar

88

85

83

74

 

330

februar

107

106

96

100

 

409

mart

106

121

110

92

 

429

april

119

121

0

74

 

314

maj

103

83

0

54

 

240

juni

130

125

0

65

 

320

juli

72

60

0

44

 

176

avgust

95

88

84

73

 

340

septembar

80

105

91

69

 

345

oktobar

128

138

121

102

 

489

novembar

120

71

103

63

 

357

decembar

154

111

140

107

 

512

Ukupno

1302

1214

828

917

 

4261

LEGENDA

LT

logopedski  tretman

ST

somatopedski tretman

FT

fizioterapeutski tretman

SR

savjetodavni rad

Evidencija dolazaka korisnika na tretmane u Odjeljenje Gradačac u toku 2021. god.

Mjesec 2020

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

95

119

142

141

115

146

103

110

133

150

128

159

1541

 

Zaključak :

Protekla 2021.godina prošla je u uspješnoj realizaciji programskih i projektnih aktivnosti. Zahvaljujući saradnji i podršci od strane Red Charity, Grada Gradačac, Centra za socijalni rad Gradačac.U  2021.godini  Odjeljenje je uspjelo obezbjediti djeci sa invaliditetom niže hronološke dobi  kontinuirane i kvalitetne usluge i podršku  u njihovom rastu i razvoju i socijalnom uključivanju.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Centar je uspio da obezbjedi određena sredstva za rad i opremu u Odjeljenju , promoviše mogućnosti djece sa invaliditetom i utiče na njihovo socijalno uključivanje. Uspješnom promocijom u lokalnoj zajednici uticali smo na građenje pozitivnog  imidža organizacije i prepoznatljivosti i transparentnosti u lokalnoj zajednici ali i šire.

Realizacijom projekta „Moje dijete je drugačije „realizovana je uspješna promocija u lokalnoj zajednici i uspješno realizirani edukacijsko-rehabilitacijski tretmani, savjetovanja za roditelje kao i realizacija 2 edukacije- radionice s cijem osnaživanja roditelja djece korisnika Odjeljenja za ranu rehabilitaciju.

Pokrivanje režijskih troškova, obezbjeđenje grijanja za korisnike je velika podrška Grada Gradačac u realizaciji programskih aktivnosti Odjeljenja.

Podrška od Centra za socijalni rad je takođe bila potrebna i nije izostala tokom druge  godine rada Odjeljenja, a u narednom periodu se nadamo i većoj potpori od Centra za socijalni rad. .

U toku naredne 2022.godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti planirano je da se :

 • apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije pokušat ćemo obezbjediti  dodatna sredstva za aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad
 • radi na promociji Odjeljenja
 • radi na iznalaženju rješenja za adekvatan prostor za rad i unaprijeđenje rada Odjeljenja
 • na promociji prava i socijalne inkluzije djece sa invaliditetom,  korisnika usluga Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac
 • stručnim usavršavanjem i edukacijom osoblja Odjeljenja unaprijedi rad Odjeljenja

Gradačac, januar, 2022. godine                                                     Somatoped u Odjeljenju:

                                                                                           Dipl. defektolog, Asmira Mujanović

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODJELJENJA GRADAČAC 2022

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja programskih aktivnosti u periodu januar 2022. - decembar 2022.  ostvareni su pozitivni pomaci u sljedećem:

 1. Psihofizički razvoj i  rana stimulacija i socijalizacija  djece sa višestrukim smetnjama;
 • provedeno 4150 individualnih tretmana (somatopedskih, logopedskih i fizioterapeutskih)
 • provedeno 514 grupnih tretmana
 • sprovedeno je  908 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog-rehabilitacijskog tretmana kod kuće za djecu sa invaliditetom s ciljem stimulacije motoričkog, kognitivnog, govornog, perceptivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac :
 • realizovano 6 informativnih sastanka sa predsjednicom i članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja o tekućim pitanjima korištenja zajedničkog prostora, planovima buduće saradnje i dr.
 • prezentovan rad Odjeljenja u septembru 2022. putem sastanka sa gospođom Nerminom Hadžimuhamedović iz gradske uprave, direktoricom Centra za socijalni rad Amirom Huseinbašić, predsjednicom mreže Aktivnog starenja u Gradačcu Ramizom Muftić, zajedno sa menadžmentom Centra “Koraci nade” iz Tuzle i novom kolegicom defektologom Mirelom Kadić koja je primjeljena putem Federalnog zavoda za zapošljavanje “Tražim poslodavca”, a sve u vezi iznalaženja prostornog rješenja za realizaciju grupnog rada sa korisnicima mlađe i starije hronološke dobi. Rezultate rada Odjeljenja su prezentovale direktorica Centra “Koraci nade” Tuzla Jasmina Krivošija, program menadžer Selma Peštalić i Asmira Mujanović predstavnica Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac.
 • Prezentacija rada Odjeljenja predstavnicima Grada Gradačac, predstavnicima JU Dom zdravlja Gradačac
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • distribuirano 1 ortopedsko pomagalo
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, selo mira Turija, Moto klub Gradačac, Zrnić Armin- Kula Gradačac, Edo Kamenica, Gradačac, Učenici Gimnazije   
 • pruženo 867 savjeta roditeljima
 • distribuirano 120 komada slatkiša (čips,kroasani,sokići)
 • distribuirano 172 novogodišnja paketića  
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljenja učestvovalo na 10 stručnih edukativnih informativnih  i Webinar  skupova    
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene

dosadašnje

 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost – podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za terapeute
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za socijalni rad Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za aktivno starenje Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa 7 OŠ na području Grada Gradačac
 • Uspostavljena saradnja sa Srednjom školom “Hasan Kikić” i Gimnazijom “Mustafa Novalić” u Gradačcu 

Zaključak :

Protekla 2022. godina prošla je u uspješnoj realizaciji programskih i projektnih aktivnosti. Zahvaljujući saradnji i podršci od strane Red Charity, Grada Gradačac, Centra za socijalni rad Gradačac. U 2022. godini Odjeljenje je uspjelo obezbjediti djeci sa invaliditetom niže hronološke dobi kontinuirane i kvalitetne usluge i podršku u njihovom rastu i razvoju i socijalnom uključivanju.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Centar je uspio da obezbijedi određena sredstva za rad  i opremu u Odjeljenju, promoviše mogućnosti djece sa invaliditetom i utiče na njihovo socijalno uključivanje. Uspješnom promocijom u lokalnoj zajednici uticali smo na građenje pozitivnog imidža organizacije i prepoznatljivosti i transparentnosti u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Sredinom 2022. godine realizovano je i proširenje kadrovskih i prostornih kapaciteta Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac, Centra „Koraci nade“ Tuzla. Od Centra za aktivno starenje, s kojim dijelimo objekat i imamo zajedničke prostorije, ali i zajedničke aktivnosti i projekte, dobili smo dodatnu prostoriju za grupni rad sa korisnicima, uposlili smo defektologa somatopeda na godinu dana po projektu „Tražim poslodavca“, ali se nadamo da će kabinet za grupnu terapiju nastaviti s radom i da će se iznaći mogućnost produžetka radnog angažmana defektologa somatopeda u grupnom radu. Takođe je došlo do izmjene na mjesto logopeda, umjesto Vanje Ćudić, koja je svojom voljom prekinula radni odnos, primljena je Zerina Djedović dipl.logoped.

Podrška od Grada Gradačac je značajna. Pokrivanje režijskih troškova, kao i obezbjeđenje grijanja za korisnike je velika podrška Grada Gradačac u realizaciji programskih aktivnosti Odjeljenja. Podrška od Centra za socijalni rad je takođe bila potrebna i nije izostala tokom treće  godine rada Odjeljenja, a u narednom periodu se nadamo i većoj potpori od Centra za socijalni rad. 

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti planirano je da se :

 • Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije pokušaju obezbijediti dodatna sredstva za redovne aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala, opreme i materijala za rad
 • Radi na promociji Odjeljenja, i promociji programskih aktivnosti,
 • Radi na iznalaženju rješenja za adekvatan prostor za rad
 • Rad na promociji prava socijalne inkluzije djece sa invaliditetom, korisnika usluga Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac
 • Stručnom usavršavanju i edukaciji osoblja Odjeljenja unaprijedi rad Odjeljenja
 • Radi na proširenju kadrovskih, tehničkih i prostornih mogućnosti Odjeljenja
 • U okviru proširenja kadrovskih i prostornih kapaciteta zadržati defektološki grupni koncept rada, a sve u cilju bolje podrške našim korisnicima.

           

Gradačac, januar, 2023. godine                                      Defektolog- somatoped u Odjeljenju:

                                                                                                     Asmira Mujanović

 

 Evidencija dolazaka korisnika na tretmane u 2022. god.

Mjesec 2022

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

112

147

155

159

120

141

120

143

166

195

186

250

1894

 

Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac  od

januara  2022.g. do decembra 2022.g

R.br.

mjesec

LT

ST

FT

KST

SI

PT

SRR

SRA

ASŽ

PP

HT

ADT

ATP

AOT

SŠZ

SOI

SS

APŠ

PR

sum

1

januar

98

81

50

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284

2

februar

139

126

86

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

3

mart

132

147

115

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

4

april

149

143

140

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

5

maj

76

108

75

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

6

juni

100

57

129

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

7

juli

113

121

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297

8

august

40

84

129

30

 

 

24

 

30

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

397

9

septembar

138

165

116

45

 

 

41

 

32

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

577

10

oktobar

84

175

132

45

16

 

90

 

35

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

597

11

novembar

127

153

128

35

20

 

84

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

14

 

596

12

decembar

172

165

157

30

16

 

152

 

15

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

732

 

UKUPNO:

1368

1525

1257

185

52

0

908

0

127

0

0

0

0

25

130

0

0

24

0

5601

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODJELJENJA GRADAČAC 2023

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2023. - decembar 2023.  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i rana stimulacija i socijalizacija djece sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 6747 individualnih tretmana (somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)
 • Provedeno 1161 grupnih tretmana
 • Sprovedeno je 592 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog - rehabilitacijskog tretmana kod kuće za djecu sa invaliditetom s ciljem stimulacije motoričkog, kognitivnog, govornog, perceptivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.

2.Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja  za ranu rehabilitaciju Gradačac :

 • Prezentovan rad Odjeljenja u januaru 2023. putem sastanka sa gospođom Nerminom Hadžimuhamedović iz gradske uprave, članovima Razvojnog tima i Tima za društveni  sektor
 • Prezentacija rezultata rada Odjeljenja dr. Lutzu prilikom monitoring posjete
 • Prezentacija rada Odjeljenja Gradonačelniku Grada Gradačac Edisu Dervišagicu i pomoćniku za finansije gospodinu Ismetu Hasić, predstavnici za društveni sektor gospođi Nermini Hadžimuhamedović Grada Gradačac
 • Sastanak sa Aktivom defektologa OŠ i MSŠ Grada Gradačac u prostorijama Odjeljenja
 • Sastanak u biblioteci sa osobljem biblioteke “Alija Isaković” i Aktivom defektologa Grada Gradačac
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • Distribuirano 1 ortopedsko pomagalo
 • Distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, selo mira Turija, Moto klub Gradačac, Zrnić Armin i Belma Gradačac, Edo Kamenica Gradačac, učenici Gimnazije ”Mustafa Novalić”, učenici MSŠ “Hasan Kikić”, učenici OŠ “Hamdija Kreševljaković”, Miralem Topalović ispred sindikata firme Cimos, Porodica Zrnić iz Gradačca      
 • Pruženo 562 savjeta roditeljima
 • Distribuirano slatkiša komada 250 (čokoladice ,čips, kroasani, sokići)
 • Distribuirano 290 novogodišnjih paketića  
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljenja učestvovalo na 8 stručnih edukativnih, informativnih i Webinar skupova   
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Realizovano 6 informativnih sastanaka sa predsjednicom i članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja o tekućim pitanjima korištenja zajedničkog prostora, planovima buduće saradnje i dr.
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost - podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije podrška u sufinansiranju
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac, Centrom za socijalni rad Gradačac, Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac i  sa 7 OŠ na području Grada Gradačac
 • Uspostavljena saradnja sa srednjom školom Hasan Kikić i Gimnazijom Mustafa Novalić u Gradačcu
 • Uspostavljena saradnja sa Aktivom defektologa Grada Gradačac,
 • Uspostavljena saradnja sa osobljem gradske biblioteke ”Alija Isaković” Gradačac,
 • Uspostavljena saradnja sa volonterkom Anitom Deliomerović.

Zaključak :

Protekla 2023.godina prošla je u uspješnoj realizaciji programskih i projektnih aktivnosti, zahvaljujući saradnji i podršci od strane Red Charity, Grada Gradačac, Centra za socijalni rad Gradačac. U  2023.godini Odjeljenje je uspjelo obezbjediti djeci sa invaliditetom niže hronološke dobi  kontinuirane i kvalitetne usluge i podršku u njihovom rastu, razvoju i socijalnom uključivanju.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Centar je uspio da obezbjedi određena sredstva za rad i opremu u Odjeljenju, promoviše mogućnosti djece sa invaliditetom i utiče na njihovo socijalno uključivanje. Uspješnom promocijom u lokalnoj zajednici uticali smo na građenje pozitivnog  imidža organizacije i prepoznatljivosti i transparentnosti u lokalnoj zajednici ali i šire.

Nastavljen je radni angažman defektologa u grupi Kadić Mirele i u 2023.godini te potpisan ugovor i za narednu godinu. Podrška od Grada je značajna, pokrivanje režijskih troškova, obezbjeđenje grijanja za korisnike je velika podrška Grada Gradačac u realizaciji programskih aktivnosti Odjeljenja.

Podrška od Centra za socijalni rad je takođe bila potrebna i nije izostala tokom i ove, pete   godine rada Odjeljenja, a u narednom periodu se nadamo i većoj potpori od Centra za socijalni rad.

 

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti planirano je da se:

 • Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije obezbjediti dodatna sredstva za, aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala, opreme i materijala za rad
 • Radi na promociji Odjeljenja, programskih aktivnosti,
 • Radi na iznalaženje rješenja za adekvatan prostor za rad
 • Radi na promociji prava socijalne inkluzije djece sa invaliditetom, korisnika usluga Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac 
 • Pronađu najbolja rješenja za unapređenje rada Odjeljenja
 • Stručnim usavršavanjem i edukacijom osoblja Odjeljenja unaprijedi rad Odjeljenja
 • Radi na proširenju kadrovskih, tehničkih i prostornih mogućnosti Odjeljenja
 • U okviru proširenja kadrovskih i prostornih kapaciteta zadrži defektološki grupni koncept rada, a sve u cilju bolje podrške našim korisnicima.

   

Gradačac, januar, 2024. godine                                     


Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac  od

januara  2023.g.do decembra 2023.g

R.br.

mjesec

LT

ST

FT

KST

SI

PT

SRR

SRA

ASŽ

PP

HT

ADT

ATP

AOT

SŠZ

SOI

SS

APŠ

sum

1

januar

98

123

105

20

10

3

61

0

5

0

0

0

0

0

22

0

0

14

461

2

februar

158

157

147

35

10

3

48

0

10

0

0

0

0

0

14

0

0

15

597

3

mart

179

143

146

29

9

3

57

0

18

0

0

0

0

0

28

0

0

17

629

4

april

147

145

125

35

12

0

65

0

15

0

0

0

0

0

25

0

0

20

589

5

maj

154

141

51

32

18

0

43

0

17

0

0

0

0

0

26

0

0

14

496

6

juni

137

117

102

23

11

0

40

0

12

0

0

0

0

0

19

0

0

17

461

7

juli

92

126

158

35

7

0

37

0

20

0

0

0

0

0

25

0

0

15

515

8

august

203

171

159

20

7

0

51

0

5

0

0

0

0

0

15

0

0

15

623

9

septembar

170

169

110

35

10

0

50

0

12

0

0

0

0

0

14

0

0

15

585

10

oktobar

183

175

124

34

27

0

44

0

16

0

0

0

0

0

23

0

0

15

641

11

novembar

180

170

37

39

18

0

46

0

14

0

0

0

0

0

20

0

0

17

541

12

decembar

181

170

72

44

26

0

50

0

20

0

0

0

0

0

32

0

0

14

609

 

UKUPNO:

1882

1807

1336

381

165

9

592

0

164

0

0

0

0

0

263

0

0

188

6747

Legenda

LOGOPEDSKI TRETMAN

LT

SOMATOPEDSKI TRETMAN

ST

FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN

FT

KREATIVNO-SUPORTIVNI TRETMAN

KST

 

SOCIJALNA INTERAKCIJA

SI

PSIHOLOŠKI TRETMAN     

PT

SAVJETODAVNI RAD RODITELJA

SRR

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

SRA

 

AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

ASŽ

PSIHOLOŠKE RADIONICE

PR

HIDROTERAPIJA

HT

AKTIVNOSTI DRAMA TERAPIJE

ADT

AKTIVNOSTI TERAPIJE PLESOM I MUZIKOM

ATP

AKTIVNOSTI OKUPACIONE TERAPIJE KROZ HORTIKULTURU

AOTHK

PODRŠKA U SAVLADAVANJU ŠKOLSKIH ZADATAKA

SŠZ

PODRŠKA U SAVLADAVANJU OSNOVA INFORMATIKE

SOI

SENZORNA STIMULACIJA

SS

AKTIVNOSTI PRIPREME ZA ŠKOLU I SOCIJALIZACIJA

APŠS

PATRONAŽA

P

HIDROTERAPIJA

HT

 

0 0