+387 35 205 770 | info@koracinade.ba
Budi dio nas
Postanite sponzor/donator i podržite rad Udruženja „Koraci nade“

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” pruža usluge za 183 korisnika, različitih vrsta i kategorija ometenosti u razvoju, sa područja cijelog Tuzlanskog kantona. Naš cilj je podržati djecu na temelju njihovih osnovnih ljudskih potreba bez obzira na vjersku, rasnu ili nacionalnu pripadnost s ciljem razvijanja njihovih potencijala. Za sva lica koja žele biti dio naše priče pripremili smo nekoliko prijedloga za podršku . 

 

Prozor :
1. Sponzorstva/donacije, koja  dijelimo na zlatnasrebrena i bronzana:

 • Zlatni sponsor/donator- sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za godinu dana u iznosu 1440KM, ili kroz mjesečne uplate od po 120KM;
 • Srebrni sponzor/donator - sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za 6 mjeseci u iznosu 720KM, ili kroz mjesečne uplate od po 120KM;
 • Bronzani sponzor/donator - sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za jedan mjesec u iznosu 120KM;

 2. Za sponzorstvo ili donaciju odabrati kategoriju korisnika

Riječ je o obliku financijske pomoći koju će potencijalni sponzor na mjesečnoj bazi pružati odabranom korisniku. Vaša obaveza kao SPONZORA/DONATORA je podrška terapijskih procedura  za odabranu kategoriju korisnika  najmanje tri mjeseca.

 • korisnik individualnih tretmana – 120KM
 • korisnik grupnih tretmana – 80KM
 • korisnik usluga socijalne interakcije – 60KM
 • korisnik radno-okupacione terapije – 50KM
 • korisnik hidroterapije – 30KM
 • korisnik psiho-socijalne podrške – 20KM

3. Kupovinom kartica prijateljstva – “Budi dio nas”  direktno pomažete djeci sa razvojnim poremećajima i sufinansirate im edukacijsko rehabilitacijske tretmane.

Sav prihod od prodanih kartica  je namjenjen za održivost i unaprijeđenje sigurnog mjesta za zadovoljenje osnovnih potreba populacije djece i mladih sa višestrukim smetnjama 
 • Zlatna kartica 100KM
 • Srebrena kartica 50KM
 • Bronzana kartica 25KM

 

 

4. Podrška programskim aktivnostima u vidu jednokratne podrške:
 • individualni tretman defektologa somatopeda, logopeda i edukatora–rehabilitatora 
 • fizioterapijski tretman – kineziterapija, hidroterapija,korektivna gimnastika
 • grupna treapija putem kreativnog izražavanja (slikanje, muzika i drama)
 • radno-okupaciona terapija
 • psihosocijalna podrška,savjetovanje i edukacija roditelja 
 • aktivnosti socijalne interakcije 
 • sportsko-rekreativne aktivnosti
 • logistička podrška porodicama korisnika 
 • nabavka potrebne opreme i materijala za rad I održavanje Centra;
 • Psihološko osnaživanje i stručno usavršavanje osoblja Centra;

 

 

Ukoliko iskažete interesovanje  ili mogućnost podrške od nekog drugog donatora, za svaku navedenu kategoriju možemo poslati detaljan opis aktivnosti zajedno sa specifikacijom troškova. Nakon odabira načina podrške ćemo potpisati sporazum o donaciji/sponzorstvu, a nakon isteka istog, ćemo vam poslati izvještaj o realizovanim aktivnostima.

0 0