+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Aktivnosti

 • individualni tretman defektologa somatopeda, fizioterapeuta i logopeda  
 • grupni rad -   kreativna i okupaciona terapija, aktivnosti socijalne interakcije i sportsko-rekreativne aktivnosti
 • patronažni rad

Korisnici Centra:

Navedene aktivnosti Centra koriste djeca i mladi sa:

Oštećenjima ili bolestima centralnog nervnog sistema:

 

 • Cerebralna paraliza
 • Mišićne distofije
 • Spina bifida
 • Syndrom Down

Kod velikog broja djece prisutne su i dodatne teškoće ili bolesti:

 

 • Mentalna retardacija
 • Govorne - jezične poteškoće
 • Epilepsija
 • Slabovidnost i druge smetnje vida
 • Inkontinencija
 • Hiperaktivnost
 • Poremećaji pažnje i koncentracije.

Aktivnosti neposrednog  edukacijsko-rehabilitacijskog rada sa djecom na razvoju njihovih preostalih potencijala u objektu Centra koje su realizuju  po rasporedu spram mogućnosti i potreba djece ali i tehničkih i kadrovskih mogućnosti Centra  uključuju  edukacijsko - rehabilitacijski  tretman defektologa somatopeda, edukatora-rehabilitatora, logopeda  i fizioterapeuta .

Korisnici  koji  su uključeni  u individualni tretman  koriste  tretmane somatopeda, logopeda i fizioterapeuta (ukoliko trebaju sva tri tretmana zavisno od potreba samog korisnika)  jednom ili više puta sedmično u vremenu od  po 2 do 3 sata.

Somatopedski  tretman uključuje – stimulaciju motornog razvoja, vježbe fine i grube motorike, vježbe grafomotorike, perceptivno kognitivne stimulacije, auditivno vizuelne taktilne stimulacije, vježbe relaksacije, vježbe korektivne gimnastike.

Logopedski tretman  uključuje – stimulaciju govorno jezičkog razvoja, audiovizuelnu stimulaciju za razvoj govora , masaža i taktilna stimulacija artikulatora, korekcija artikulacije glasova, vježbe disanja i relaksacija, vježbe za usvajanje grafomotorike i vizuelno prepoznavanje grafema, ščitavanje, čitanje, prepričavanje i memorisanje  pjesmica.

Fizikalni tretman uključuje kinezi vježbe, manuelnu masažu, i hidroterapiju koji sprovodi fizioterapeut kroz individualni rad, a po potrebi i kroz grupni rad u objektu Centra i jednom sedmično u patronažnom radu.

Raspored djece i mladih po grupama izvršen je  prema hronološkom uzrastu, motoričkim, mentalnim, komunikacijskim i senzornim kapacitetima te eventualno prema interesima  djece. Broj korisnika  u grupi kretao  se od 12 do 18 starijeg hronološkog uzrasta odnosno između  12 – 25 godina.

Grupa djece i  mladih sa invaliditetom  koristi  usluge dnevnog tretmana 5 puta sedmično  te su  uključeni u aktivnosti kreativnog izražavanja, korektivne gimnastike, socijalne interakcije, sporta i rekreacije kao i aktivnosti samoposluživanja i samopomoći , te  u skladu sa procjenom stručnog tima i dodatni individualni tretmani. Ukoliko stručni tim procjeni da je nekom djetetu iz grupe potreban dodatni individualni tretman odredit će se individualni plan i raspored za to dijete.

 Kroz dnevnu, sedmičnu i mjesečno evidentiranje i izvještavanje osoblja Centra vrši se   monitoring i evaluacija sprovedenih aktivnosti i pruženih usluga našim korisnicima i njihovim porodicama, te evidencija dolazaka istih. 

Jednom sedmično za djecu i mlade koji zbog težine hendikepa i socijalne situacije u porodici ne mogu dolaziti u centar organizovan je  edukacijsko rehabilitacijski tretman u kućnim uvjetima u kojem je uključen  tim od 3 osobe ( fizioterapeut, edukator –rehabilitator  i vozač).

 

Kako postati korisnik Centra 

Prioritet u prijemu imaju djeca nižeg hronološkog uzrasta koji nisu obuhvaćeni sistematskim oblicima tretmana u nekoj drugoj ustanovi.

Prijem se vrši nakon razgovora sa roditeljem-starateljem i  pregleda dokumentacije- nalaza i mišljenja stručne komisije ili ljekarskih nalaza različitih stručnjaka ili preporuka istih.

Za svako dijete se otvara dosije u koji se obavezno prilaže sva dokumentacija uključujući prijemni obrazac centra sa slikom korisnika i osnovnim podacima, rodni list, potpisan sporazum o saradnji i dvije izjave roditelja o dozvoli za fotografisanje i dozvoli za hidroterapiju.

 

Nakon prijema djeca se raspoređuju na tretmane u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima Centra.

U zavisnosti na koji od  tretmana je raspoređeno dijete –stručnjci (logoped, fizioterapeut, somatoped, edukator-rehabilitator ) rade procjenu djetetovih sposobnosti, prijedlog tretmana  i listu praćenja napretka.

 

Multidisciplinarnim pristupom   stručnjaci prate dijete i usklađuju međusobni rad  kako bi  prvenirali moguće probleme i unaprijedili sistem podrške koji je planiran za korisnika.

 

Djeca koja se u određenom vremenu ne mogu primiti na tretman, stavljaju se na listu čekanja, koja se revidira kroz ažuriranje protokola korisnika svakih 4-6  mjeseci.

0 0