+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

"Terapija plesom za djecu i mlade sa invaliditetom"

 

02.03.2021 11:24
Slika
 

Zahvaljujući podršci BH Telecoma, u periodu septembar 2020.-februar 2021. realizovan je projekat “Terapija plesom i pokretom u Centru “Koraci nade”. Projekat se sprovodio sa korisnicima različite hronološke dob i različitih sposobnosti.

Grupe su se   formirale spram rasporeda dolazaka na druge tretmane , spram hronološke dobi odnosno na grupe:  mlađa ( 3-10) , srednja ( 10-15 )  i starija ( 15 -30). Ukupno je uključeno 40 korisnika centra. Cilj ovog programa bio je aktivirati djecu i mlade da se putem pokreta i plesa emocionalno i fizički izraze,  prošire samospoznaju i prihvate sebe i druge.

Specifični cilj bio je da djeca i mladi postignu bolju posturu tijela, obim pokreta, koordinaciju , ravnotežu, ritam i razviju timski rad.

Radionice terapije plesom i pokretom provodile su se jednom ili dva puta sedmično za svaku grupu u zavisnosti od broja dolazaka na ostale tretmane u trajanju od 60 min.

Plan i program radionica  obuhvatao je vježbe opuštanja -„pokreti u slobodnom imitiranju“- improviziranje pojava iz dječje okoline, kreativno izražavanje i komunikacija putem pokreta i plesa, prepoznati i iskazati pokretom i različitim instrumentima jednostavne ritmičke obrasce, kretanje uz pomoć odabranih muzičkih predložaka,  rekvizita i uvježbavanje plesnog performansa u skladu sa mogućnostima i interesima korisnika.

Plesom i pokretom ojačane su motoričke i socijalne vještine kod djece i mladih sa invaliditetom kao i podignut nivo samosopznaje i samopouzdanja kod većine korisnika.

Nažalost , zbog pandemije Covid 19 virusa nisu realizovane javne prezentacije plesnog performansa kao ni učešće na plesnom festival u Makedoniji.

 

0 0