+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom

 

08.01.2021 14:05
Slika
 

Projekat „Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom kroz savladavanje aktivnosti svakodnevnog života i  aktivnosti socijalne interakcije“ proveden je u periodu septembar–decembar 2020.godine uz podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Zbog specifične situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid 19 aktivnosti projekta sprovodile su se u skladu sa mjerama prvencije i zaštite od pomenutog virusa.

Aktivnosti projekta su se odvijale u objektu Centra „Koraci nade“ i u Gradu Tuzli i podrazumijevale su aktivnosti usvajanja vještina aktivnosti svakodnevnog života i akrtivnosti krativne terapije.

Program aktivnosti odvijao se u toku 4 mjeseca 5 dana u sedmici. Korisnici aktivnosti su bili djeca i mladi sa različitim stepenima i vrstama uinvaliditeta  uzrasta od 7 do 34 godine sa područkja Tuzlanskog kantona. Direktno je bilo uključeno 45 korisnika a indirektno članovi njihovih porodica.

U okviru ovog projekta program usvajanja vještina aktivnosti svakodnevnog života  provodili su  edukatori-rehabilitatori sa korisnicima individualno, u paru ili u manjim grupama u skladu sa hronološkoj dobi, predhodnim iskustvima, vrsti i stepenu invaliditeta i preostalim mogućnostima korisnika. U radu su se  koristile metode demonstracije i razgovora, praktičnog rada uz nadzor ili asistenciju.  Aktivnosti programa su bile sa naglaskom na učenje kuhanja jednostavnih jela, postavljanja i ponašanja za stolom, higijene posuđa i pribora za jelo, higijene prostora,  higijene tijela i odjeće,  korištenje raznih malih kućanskih aparata svakodnevne upotrebe.

Radionice kreativne terapije  su uključivale rad sa različitim materijalima i tehnikama   s ciljem podizanja nivoa samopouzdanja, iskorištavanje vlastitih potencijala. Svoje kreativne radove korisnici su promovisali na humanitarnom bazaru u centru grada Tuzla koji je bio organizovan od strane UG Venus Amica s ciljem podrške djeci oboljeloj od karcinoma.

Nažalost, zbog situacije sa Covid 19 virusom nisu mogle biti realizovane posjete različitim ustanovama ali su organizovane dvije posjete ZOO vrtu i Dječijem parku na kompleksu Panonskih jezera s ciljem socijalizacije odnosno  usvajanja socijalnih i emocionalnih vještina.

Provođenjem aktivnosti ovog projekta omogućili smo  da djeca i mladi  sa invaliditetom nauče samostalno obavljati aktivnosti svakodnevnog života, usvoje nove norme ponašanja i snalaženja u novim  društvenim situacijama i sredinama, što će doprinijeti zdravijem i kvalitetnijem načinu njihovog života.

0 0