+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Svi za jednog jedan za sve

 

05.08.2019 15:03
Slika
 

Projekat “ Svi za jednog, jedan za sve“  implementira se u sklopu  „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD),  koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na području općine Gradačac.

Projekat „ Svi za jednog, jedan za sve „  uključuje zajedničko djelovanje  više različitih  skupina sa jednim zajedničkim ciljem pružiti podršku djeci sa invaliditetom i osobama treće životne dobi  i omogućiti im ravnopravno socijalno uključivanje . Socijalna uključenost je proces koji osigurava da ljudi koji spadaju u rizičnu skupinu i koji su u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti imaju priliku i potrebna sredstva za potpuno sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, kao i priliku uživati u životnom standardu i prosperitetu, što se smatra normalnim u društvu u kojem žive.

Generalni cilj projekta: Jačanjem i promocijom mogućnosti marginaliziranih grupa doprinjeti njihovom što boljem socijalnom uključivanju u lokalnu sredinu

Aktivnosti na projektu će se provoditi u toku osam  mjeseci 2019/2020 (avgust 2019-mart 2020)

U projekat je planirano da se  uključi 20 djece sa invaliditetom iz Centra „Koraci nade“ – Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac, 175 učenika nižih razreda i 21 uposlenik (direktori, pedagozi i nastavnici) iz 7 osnovnih škola sa područja općine Gradačac,  i 20 osoba treće životne dobi iz Centra za aktivno starenje –Gradačac. Oni će kroz realizaciju aktivnosti biti promotori i pokretači promjena koje će dovesti do veće prihvaćenosti i podrške djeci sa invaliditetom u socijaloj / školskoj sredini i socijane uključenosti osoba treće životne dobi u lokalnu zajednicu

Kroz aktivnosti individualnog stručnog  rada djeci sa invaliditetom u Centru „Koraci nade“ Odjeljenje za ranu rehabilitaciju u Gradačacu pružit će se podrška u uključivanju u školski sistem kao i podrška u praćenju školskog programa.

U saradnji sa 7 osnovnih škola na području općine Gradačac, realizovat će se, radni sastanci sa predstavnicima škola (direktorima, pedagozima i nastavnicima) gdje će se observirati položaj djece sa invaliditetom u školskim sredinama, prezentirati projektne aktivnosti i svrha interaktivnih radionica, kao i dogovoriti termini za realizaciju istih . U okviru 4 mjeseca realizovat će se 7 radionica socijalne interakcije sa učenicima nižih razreda u njihovim školama  s ciljem promocije mogućnosti djece sa invaliditetom i jačanja socijalnih kompetencija djece sa i bez invaliditeta i međusobnog razumijevanja i prihvatanja. Kroz radionice će se poticati kvalitetna komunikacija, prijateljstvo, suradnja, međusobno uvažavanje i druge, za odnose s vršnjacima, važne vještine. 

U okviru radionica učenicima bi bio podijeljen „Vodič ka prijateljstvu djece sa i bez invaliditeta„ s ciljem promocije mogućnosti djece sa invaliditetom, ali i informisanja  kako pomoći i kako se ponašati prema djeci sa invaliditetom.

Kroz volonterski rad osoba treće životne dobi iz Centra za aktivno starenje Gradačac realizovat će se 30 radionica u okviru 7 mjeseci,  izrade didaktičkog materijala za rad sa djecom sa invaliditetom. Didaktički setovi bit će podrška djeci sa invaliditetom u lakšem usvajanju grafomotoričkih sposobnosti, usvajanju matematičkih znanja, čitanja , memorisanja i prostornog orjentisanja, usvajanju znanja iz prirodne i društvene sredine i sl. Osobe treće životne dobi kroz ovaj volonterski rad steći će nova iskustva, dati svoju aktivnu podršku djeci sa invaliditetom, te pokazati kako mogu i dalje  biti aktivni i vrijedni članovi svoje zajednice, što će pozitivno uticati na njihovo socijalno uključivanje. Svojim aktivnim djelovanjem osobe treće životne dobi mogu biti primjer i motivacija i drugima kako se mogu društveno korisno aktivirati i pomoći osobama sa invaliditetom.

Završna aktivnost projekta biti će javna promocija aktivnosti i rezultata projekta, dodjela didaktičkih setova za 7 škola i brošure sa uputama i primjerima za rad sa djecom sa invaliditetom i zahvalnica za učesnike u projektu.

0 0